Het brandbeveiligingsconcept

Volgens het brandbeveiligingsconcept van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uit omstreeks 1990 en het Bouwbesluit is het belangrijkste element om uitbreiding van de brand te voorkomen: het brandcompartiment. Een brandcompartiment is een deel van het gebouw met als eigenschap dat een brand die in dat compartiment ontstaat, gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het type gebouw), maar minimaal 20 minuten binnen dat compartiment blijft. Diegenen die zich in het compartiment bevinden waarin de brand ontstaat, moeten in staat zijn binnen een halve minuut een veilige ruimte te bereiken. Na een halve minuut neemt het gevaar op verstikking door de rook heel snel toe.

“brandcompartimentering is het belangrijkste”

In het bouwbesluit (bouwregelgeving) is brandcompartimentering een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt uitgegaan van het beheersbaar houden van een eventuele brand. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment wordt bij (de meeste) nieuw te bouwen gebouwen gesteld op 1000 m² (er zijn mogelijkheden om grotere ruimten te maken door één of meerdere gelijkwaardige oplossingen). Een bouwwerk wordt onderverdeeld in brandcompartimenten door middel van constructies welke een weerstand hebben tegen brand (WBDBO, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat een brand voor een bepaalde periode binnen één brandcompartiment blijft. Eventueel aanwezige deuren in deze constructies moeten brandwerend en zelfsluitend zijn.

Brandcompartimenten

Brandcompartimentering is dus het onderverdelen van een gebouw in compartimenten door middel van brandscheidingen, om zo branddoorslag c.q. brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan. Ook worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten.

“in het bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen branddeuren moeten voldoen ”

In Nederland is in het Bouwbesluit vastgelegd hoe groot deze compartimenten dienen te zijn. Daarnaast is vastgelegd aan welke eisen de wanden en branddeuren moeten voldoen.

Branddeuren

Het belangrijkste componenten van een brandcompartiment voor de mens is de deur. Hierdoor kun je vluchten, maar zorgt er ook voor dat de brand niet net als de mens via de vluchtroute haar weg door het pand weet te vinden.
Uitermate cruciaal zijn dus de eisen waar een branddeur aan moet voldoen.

CE Markering

Een branddeur dient in overeenstemming met een norm geproduceerd te zijn. Deze norm ligt vast binnen een CE Markering en is bij Effectis geregistreerd.

Bij verkoop en plaatsing van de deur wordt goed bekeken welk type deur nodig is er dient ook direct gekeken te worden of de ondergrond waarop gemonteerd wordt gelijk is aan de ondergrond waarvoor de CE markering is afgegeven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de daarvoor gedelegeerden.

Na de plaatsing

Na plaatsing van de deur is het niet mogelijk zomaar aanpassingen te doen aan de branddeur. Wanneer er onkundige aanpassingen worden gedaan, is het mogelijk dat het testrapport van de deur ongeldig wordt. Dit kan bij brand vergaande gevolgen hebben, niet alleen omdat de branddeur niet goed functioneert, maar ook omdat de verzekering zou kunnen besluiten niet uit te betalen bij schade ontstaan door een brand.

“de verzekering kan besluiten niet uit te betalen”

Aanpassingen aan een branddeur dienen te allen tijde te worden gedaan door gespecialiseerde bedrijven die na de aanpassing of reparatie de deur in een staat kunnen herstellen die volgens het testrapport voldoet.

Jaarlijkse keuring

Iedere branddeur zou elk jaar gekeurd moeten worden. Dat stelt Metacon-Next als grote serieuze producent van branddeuren. Maar ook diverse branddeskundigen en verzekeringsexperts sluiten zich hierbij aan.

“branddeur zou elk jaar gekeurd moeten worden”

De gevolgen van een niet goed functionerende deur zijn in geval van brand niet te overzien.
Een wigje onder een schuifdeur, schade aan een geleiderail of een noodaccu niet tijdig vervangen. Het is zo gebeurd en niet oplossen lijkt goedkoop maar kan je heel duur komen te staan.

Branddeurkeur.nl

Daarom hebben wij het initiatief genomen om een éénduidig en sluitend keuringssysteem op te zetten.

Werken met Branddeurkeur; een veilige keuze.

Gegarandeerde jaarlijkse keuring
Professionele, goed geschoolde mensen
Zekerheid van een goede veilige deur voldaan aan verplichtingen
Geen reparatie/vervanging, alleen keuringen
Altijd inzage via online portal
Objectieve organisatie